HomeHerindelingDe SGP-visie

De SGP-visie op het herindelingsproces

Vorig artikel - Geschieden is van herindeling

Binnen alle drie de SGP-fracties was weinig animo voor herindeling. Feitelijk is ook nergens aangetoond dat onze gemeenten niet bestuurlijk krachtig genoeg zouden zijn. Er zijn voldoende voorbeelden dat gemeenten van geringere omvang door krachtig bestuur en slimme samenwerkingsverbanden zelfstandig kunnen blijven. Rond de keuze voor de Provincie was er ook onderling verschil van inzicht. Wetenschappelijk onderzoek (COELO) toont aan dat bij herindelingen nauwelijks is te bewijzen dat er een slagvaardiger en meer efficiënte gemeente ontstaat. Laat staan dat deze goedkoper wordt, veelal eerder het tegendeel. En of de democratische legitimatie is geborgd, zeker met zo’n veelheid van kernen, zal nog moeten blijken. De bestuurlijke drukte terugdringen zal ook nog een hele opgave worden. In de plattelandskernen binnen Vijfheerenlanden is men merendeels niet enthousiast over deze herindeling. De keuze voor de Provincie Utrecht blijkt daar ook gevoeliger te liggen dan in de grotere kernen Vianen en Leerdam. De SGP  denkt dat de afstand tot de burger door herindeling groter zal worden. De tijd zal leren of dit ook zo zal zijn. Het gevaar bestaat dat door de herindeling de dienstverlening aan deze burgers, zeker de eerste jaren, zal verslechteren omdat het ineenschuiven van drie organisaties een grote krachtsinspanning vraagt. Het proces tot herindeling bleek in de praktijk vooral een bestuurlijk proces waarbij de interesse vanuit de burgers, behoudens de kleine kernen, niet zo heel groot was. Herindeling ‘van onderop’ blijkt zo in de praktijk lastig te onderbouwen.

Niettemin is onze bestuurlijke herindeling en de keuze voor de Provincie Utrecht een realiteit waarmee we moeten leven. Dit betekent wat de SGP betreft dat we sterk zullen inzetten op de cultuur en identiteit van onze streek, maar ook met open vizier onze plek in het regionale krachtenveld zullen innemen. We kijken zowel naar het Zuid-Hollandse als naar het Utrechtse! Waarbij we onze bestuurlijke verantwoordelijkheid vanuit onze beginselen vorm en inhoud zullen geven binnen deze nieuwe werkelijkheid. Met hetzelfde elan als bij onze huidige gemeenten. Het belang van onze burgers staat daarbij voorop.  Op naar onze bestemming Vijfheerenlanden!