11 maart 2022

De 5 meest belangrijke thema's van de SGP

SGP gaat campagne in met slogan ‘In Vertrouwen Vooruit’

De aftrap van de campagne heeft markeerde de SGP door hun speciaal daarvoor gemaakte verkiezingsprogramma te overhandigen aan diverse mensen uit Vijfheerenlanden.

De top-5 van de kandidatenlijst hebben de personen zorgvuldig uitgekozen, zodat zij paste bij de vijf hoofdthema’s waarmee ze de verkiezingen ingaan, namelijk: Financiën, Agrarisch, Ondernemen, Wonen en Zorg.

In Vertrouwen Vooruit
De slogan sluit aan op de landelijke campagne van vorige jaar maart, aangevuld met het woord ‘Vooruit’. Lijststrekker Evert Geluk: ‘We hebben hiervoor gekozen, omdat wij, net zoals alle SGP’ers politiek willen bedrijven bij een geopende Bijbel, Gods Woord, en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Verder zijn er in de afgelopen periode veel visies geschreven én horen we van inwoners en bedrijven dat de gemeente eerder een vertragende/tegenwerkende, dan een versnellende/meewerkende factor is en dat willen wij anders. Wij willen doorpakken en helpen, dus vooruit!’

Overhandiging speciale editie verkiezingsprogramma
Een uitgebreide verkiezingsprogramma wordt eigenlijk niet gelezen en daarom heeft de SGP een verkorte versie gemaakt. Per onderwerp zijn een aantal concrete speerpunten benoemd en wat dit voor de inwoners betekent.

In het kader van het thema Financiën had de lijsttrekker Evert Geluk het verkorte verkiezingsprogramma vorige week graag overhandigd aan Sjaak Versluis, de persoon achter de ludieke acties van ‘Hogeheerenlanden’ en ‘Niemansland’, maar door droevige privé omstandigheden is dat niet meer gelukt.

Kees Vermaat, nummer 2 en boerenzoen, ging langs bij  Gerrit de Jong, voorzitter van LTO Noord regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, om het thema Agrarisch kracht bij te zetten.

Vanuit het thema Ondernemen kreeg Bart Zuiddam van Zuiddam B.V. uit handen van Henri Wijnmaalen ons verkiezingsprogramma.

Dirk de Bruijn ging langs bij Jan van Wiggen van Van Wiggen Bouw B.V. in het kader van het thema Wonen.

Vanuit het thema Zorg overhandigde Ton de Bruijn tenslotte ons verkorte verkiezingsprogramma aan de voorzitter van Maatje Vijfheerenlanden, Rien Bal uit Tienhoven aan de Lek.

Wilt u meer weten over onze standpunten? U kunt dat vinden onder de button “standpunten”.

 

Speerpunten:

Financiën:  ’De SGP is voor een solide en transparant financieel beleid met een structureel sluitende begroting en zo laag mogelijke lasten voor haar inwoners & bedrijven.’

Agrarisch: ’De SGP wil dat er een landbouwvisie komt voor onze agrarische sector, met uitgangspunten als: het behoud van het landbouwareaal om in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen, het vergroten van de kennis over deze sector op het gemeentehuis en onder onze inwoners en het versterken en bereikbaar houden van ons platteland.’

Ondernemen: ‘De SGP is voor een goed ondernemersklimaat, ook voor agrariërs, wat blijkt uit: een goede communicatie tussen gemeente en ondernemers, waar regels eenduidig, beschermend & terughoudend zijn en waar in de historische winkelcentra in Leerdam en Vianen gratis geparkeerd kan worden’

Wonen:  ‘De SGP wil dat er in allé kernen voldoende woningen worden gebouwd, met speciale aandacht voor starters en senioren, door het realiseren van kleinere en pré-mantelzorgwoningen, zodat de kernen leefbaar en vitaal blijven, waarbij eigen inwoners voorrang krijgen.’

Zorg:   ‘De SGP zet zich in voor het welzijn van de haar inwoners, door zorg te dragen voor betaalbare jeugd- en ouderenzorg en richt zich daarbij op een vroegtijdige signalering en aanpak van armoede ook onder jongeren’