9 april 2020

Focus 2035

Voorzitter,

 We hebben al eerder een sessie gehad over deze focus 2035. Toen heel veel gezegd en meegegeven aan het college voor nadere duiding en uitwerking. Hartelijk dank voor de beantwoording en verwerking van alle 110 vragen en opmerkingen.

Als we deze reacties lezen constateert de SGP dat u veel vragen heeft beantwoord met dat het nader zal worden uitgewerkt. Op zich gezien klinkt dat logisch maar is het niet.

Met de focus leggen we een basis. En die moet goed zijn. Waarop teruggegrepen en teruggekeken kan worden. Deze focus zal worden gedeeld met andere gremia en die basis zal constant worden gebruikt als document waarin de uitgangspunten staan beschreven. En die zijn niet goed volgens de SGP. De grondtoon is niet goed en ook gewijzigd.

U gaat uit van boven naar beneden. Oftewel, u kijkt naar de global goals en gaat die toepassen op VHL. Wij zien dit anders. We kijken naar VHL, wat willen we met en in onze gemeente. Dat is leidend. En daarnaast kijken we of dat past binnen die Goals en als dat toevallig niet zo is dan is dat dan zo.

Deze focus is niet van ons. Hij is niet van de raad, niet van de stakeholders en we denken uiteindelijk ook niet van onze inwoners, hoewel gehoord.

De SGP herkent zich op diverse punten niet in dit stuk en dat is jammer want dat zou voor iedereen wel moeten zijn uiteindelijk zowel raad als stakeholders en inwoners.

Voorzitter, de vorige AZ-vergadering waarin deze focus werd behandeld heeft de SGP een zeer kritisch geluid laten horen. U heeft zoals gezegd 110 vragen beantwoord en teksten aangepast en woorden toegevoegd. Maar ongeveer 90% van de tekst in de focus is niet veranderd. Dus zoals toen ook gezegd nog steeds niet van ons en blijven we kritisch. Ik ga dit nu niet allemaal nogmaals opnoemen overigens.

Wel blijft er na die vorige vergadering een roeping liggen van het college, ik citeer de BGM: na de versie 2.0 organiseren we als college een bijeenkomst waarin raad en inwoners op kunnen reflecteren. Met name de groepen die zijn genoemd: agrariërs, jongeren en de kleine kernen. We zien dit als een uitdaging en roeping om die mensen erbij te halen. Dat is wat de SGP in de vorige commissievergadering ook al heeft voorgesteld.

Onze oproep: doe uw belofte gestand zoals zoeven geciteerd en kom met een gedegen voorstel en ik citeer weer de BGM: dat er een stuk komt waarbij u kunt toetsen of alles is verwerkt, (de 2.0 versie en die ligt er nu blijkbaar.) Maar de BGM gaat verder: en ook de inwoners om daarna met een collegevoorstel te komen om te kijken of we met z’n allen tot een voldragen visie te komen. En dat is volgens ons nu niet het geval.

Daarbij een vraag en suggestie: Alle drie de voormalige gemeenten hadden een toekomstvisie. De vraag: wat is daarmee gedaan. Suggestie: neem die als onderlegger voor de nieuwe focus en niet de Global Goals.

Conclusie: leg deze focus nu naast u neer en begin opnieuw.

U heeft toegezegd in gesprek te gaan, dat is gebeurd, vorige week woensdag. Maar volgens mij lag deze nieuwe focus er toen al. Er is, aldus een van de aanwezigen, alleen meegedeeld dat de nieuwe focus er ligt. Maar dat is toch niet serieus omgaan met insprekers en hun bijdragen verwerken en in gesprek gaan zoals de BGM hierboven werd geciteerd.

U schermt met de regio die doordendert. Dat zal zo wezen, maar dat mag volgens ons geen enkele reden zijn om nu een niet voldragen voorstel neer te leggen waarbij een groot gedeelte van de raad zich niet herkent en het ook niet erkent.

Concreet: van tafel en opnieuw beginnen en betrek de raad erbij vanaf het begin evenals genoemde groepen. Het kan anders en beter hebben we gehoord van een van de wethouders.